Ilgtspēja - mūsu dabiskais solījums

Ilgtspējas pārskats


Ilgtspēja - mūsu dabiskais solījums

Aicinām iepazīties ar koncerna “Latvijas Finieris” Ilgtspējas pārskatu par 2023. gadu.

Ilgtspējas pārskata mērķis ir ziņot par koncerna “Latvijas Finieris” ilgtspējas būtiskajiem aspektiem, to ietekmi un pasākumiem, ko uzņēmums veic, lai līdzsvarotu savas darbības ietekmi uz cilvēkiem, dabu un sabiedrību kopumā. Ilgtspējas pārskatā aptverta informācija par koncerna darbību laika periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, iekļaujot informāciju gan par mātes uzņēmumu – akciju sabiedrību “Latvijas Finieris” – gan par meitas uzņēmumiem. Ilgtspējas pārskats par 2023. gadu izstrādāts pēc GRI standarta vadlīnijām (Global Reporting Initiative). Sākot ar 2024. gadu, plānojam ilgtspējas pārskatu gatavošanā piemērot Eiropas Savienības direktīvas par korporatīvās sociālās atbildības ziņošanu (CSRD) prasības, atbilstoši Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartiem (ESRS) un koncerna būtiskajām ilgtspējas jomām.

Ilgtspējas pārskats par 2022. gadu

Jauniešiem