Ilgtspēja - mūsu dabiskais solījums

Ilgtspējas pārskats 2022


Ilgtspēja - mūsu dabiskais solījums

Aicinām iepazīties ar koncerna “Latvijas Finiera” pirmo Ilgtspējas pārskatu par 2022. gadu, kurā ietverta informācija par uzņēmuma darbībai būtiskām ilgtspējas jomām.

Ilgtspējas pārskats gatavots vadoties pēc GRI (Global Reporting Initiative) standarta, uzsvaru liekot uz četrām “Latvijas Finierim” būtiskākajām tēmām: mežsaimniecību, pozitīvu darbinieku pieredzi, ietekmi uz vidi un CO2 emisiju pārvaldīšanu, kā arī blakusproduktu izmantošanas attīstību. Ņemot vērā, ka tas ir pirmais oficiālais šāda veida koncerna Ilgtspējas ziņojums, vairākās jomās būtiskāko datu apkopošana sākta tikai nesen. Īpaši tas attiecas uz koncerna procesos radītajām CO2 emisijām un mūsu ražotajos koksnes produktos uzkrāto oglekli, kā aprēķina metodikas izstrādei piesaistīta SIA “KPMG Baltics” ilgtspējas komanda. Savukārt aprēķinu metodika oglekļa piesaistei “Latvijas Finierim” piederošajos mežos izstrādāta kopā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” speciālistiem. Turpmākajos Ilgtspējas pārskatos, kas būs ikgadēji, aprēķinu metodika tiks pakāpeniski attīstīta, aptverot arvien vairāk ilgtspējas aspektu.

Lasīt pārskatu

Jauniešiem